Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn điện tử

Từ ngày 18/02/2022, Thông tư số 01/2022/TT-BTP bắt đầu có hiệu lực; theo đó, người dân có thể sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn điện tử thay vì Giấy chứng nhận bản giấy như trước đây.

 

I/ Căn cứ pháp lý

 

Quy định về Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn điện tử không phải quy định mới; trước đó tại Nghị định số 87/2020/NĐ – CP đã có quy định về vấn đề này. Tuy nhiên, tại nghị định chưa có quy định cụ thể về biểu mẫu điện tử các giấy tờ này.

Thông tư số 01/2022/TT – BTP ngày 04/01/2022 chính thức có hiệu lực ngày 18/02/2022 đã quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ – CP.

Điều 9 Thông tư số 01/2022/TT – BTP quy định:

“1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

a) Nội dung bản điện tử giấy tờ hộ tịch; văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; Giấy báo tử (Phụ lục 1);

b) Nội dung các biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác tích hợp, phục vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến (Phụ lục 2).

2. Giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

a) Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

b) Mã QRcode trên bản điện tử giấy tờ hộ tịch là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác, hợp lệ, các thông tin chi tiết của giấy tờ hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

c) Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, xuất trình có thể kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng, thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã QRCode trên bản điện tử của giấy tờ đó.”

 

II/ Điểm đặc biệt của Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn điện tử

 

– Thứ nhất, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử có mã Qrcode; khi quét mã này các thông tin chi tiết của các loại giấy tờ này trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sẽ hiện ra và không cần tới bản giấy để đối chiếu.

– Thứ hai, tất cả thông tin hộ tịch của cá nhân được đăng ký hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh đều được cập nhật, lưu vết vào bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử.

 

III/ Làm thế nào để có Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn điện tử?

 

Căn cứ pháp lý: điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ – CP và điều 6 Thông tư 01/2022/TT – BTP.

Trình tự tiến hành:

–  Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực người dùng theo hướng dẫn.

– Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện từ các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật.

– Nhận kết quả Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử qua các phương thức:

+ Nhận qua email, Kho quản lý dữ liệu điện tử.

+ Nhận qua thiết bị số.

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494