Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2021-10-28T17:59:18+00:00 October 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Lấy ý kiến bằng văn bản là một trong các hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần. Thẩm [...]

Cổ tức – Trả cổ tức

2021-10-24T23:51:31+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Chia cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức, thời điểm chi trả… của cổ đông trong công ty cổng phần là vấn đề pháp lý mà [...]

Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

2021-10-24T23:19:05+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông theo [...]

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

2021-10-24T23:13:42+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Hộ kinh doanh là thương nhân, do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn [...]

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

2021-10-20T21:33:04+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Ưu đãi đầu tư là một trong các chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước rất hiệu quả nhằm khuyến khích đầu tư vào [...]

Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2021-10-20T19:19:01+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Hiện nay, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông còn gặp sai sót, không tuân theo trình tự, thủ tục mà Luật định, điều này có [...]

Hoạt động mua bán hàng hóa

2021-10-20T19:14:27+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Hoạt động mua bán hàng hóa là hoạt động cơ bản và phổ biến nhất hiện nay trong hoạt động kinh doanh thương mại.   I/ Hoạt [...]

Nhượng quyền thương mại

2021-10-20T19:10:03+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Việc nhượng quyền thương mại hiện nay khá đa dạng như: nhượng quyền phân phối sản phẩm, nhượng quyền sử dụng công thức kinh doanh, nhượng quyền [...]

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn

2021-10-20T11:31:22+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn trong trường hợp không đủ số lượng thành viên hoặc theo chiến lược kinh [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494