Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

2022-04-25T17:01:24+00:00 April 25th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Có thể vì vấn đề huy động vốn, thay đổi chiến lược kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức mà công ty có thể lựa chọn [...]

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

2022-03-24T17:45:00+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn pháp luật|

I/ Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp   Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác Thu nhập [...]

Công ty mẹ, công ty con

2022-03-24T17:25:01+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn pháp luật|

Công ty mẹ, công ty con là hình thức tổ chức nhóm công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.   I/ Thế nào [...]

Dịch vụ công trực tuyến

2022-03-24T17:00:11+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn pháp luật|

Dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ điện tử hướng tới xã hội số là xu hướng tất yếu hiện nay để đơn giản hóa và tối [...]

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

2022-03-24T10:31:44+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn pháp luật|

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các doanh nghiệp.   I/ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường   Kể [...]

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2021-10-28T17:59:18+00:00 October 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Lấy ý kiến bằng văn bản là một trong các hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần. Thẩm [...]

Cổ tức – Trả cổ tức

2021-10-24T23:51:31+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Chia cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức, thời điểm chi trả… của cổ đông trong công ty cổng phần là vấn đề pháp lý mà [...]

Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

2021-10-24T23:19:05+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông theo [...]

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

2021-10-24T23:13:42+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Hộ kinh doanh là thương nhân, do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494