Tư vấn pháp luật 2019-12-18T11:32:40+00:00

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

October 28th, 2021|

Lấy ý kiến bằng văn bản là một trong các hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ [...]

MEDIA

BIỂU MẪU

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494