Chuyển nhượng vốn góp tại Hợp tác xã

Thành viên hợp tác xã muốn rút lại vốn góp liệu có thể thực hiện bằng phương thức chuyển nhượng vốn góp tại Hợp tác xã? Cùng INCIP tìm hiểu các quy định hiện nay xung quanh vấn đề này:

 

I/ Điều kiện trở thành thành viên Hợp tác xã

 

Khoản 1, 2 điều 13 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định:

“1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;

đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có nhu cầu hợp tác với các hợp tác xã thành viên và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã;

b) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp hợp tác xã;

c) Góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này và điều lệ liên hiệp hợp tác xã;

d) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ liên hiệp hợp tác xã.”

 

II/ Có được chuyển nhượng vốn góp tại Hợp tác xã không?

 

Trước đây, tại khoản 9 điều 18 Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định về quyền của xã viên có quyền chuyển vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2013 Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, điều 14 quy định về quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên như sau:

“1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

3. Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

5. Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

6. Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

7. Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ.

8. Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

11. Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

12. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

13. Quyền khác theo quy định của điều lệ.”

Như vậy, pháp luật hiện hành không ghi nhận quyền chuyển nhượng vốn góp tại Hợp tác xã của thành viên, hợp tác xã thành viên. Bởi mục đích của hợp tác xã được lập ra nhằm không phải tối đa hóa lợi nhuận mà để tương trợ các xã viên, bản chất đây là một tổ chức đối nhân. Việc thu nhận thành viên mới được kiểm soát chặt chẽ: muốn gia nhập hợp tác xã phải làm đơn, xin gia nhập hợp tác xã và được xem xét các tiêu chí phù hợp với hợp tác xã.

Nếu muốn thu hồi lại số vốn đã đóng góp vào hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã có thể thực hiện thủ tục rút vốn góp.

2022-04-25T18:11:22+00:00 April 25th, 2022|Lĩnh vực hoạt động|0 Comments

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494