Hứa thưởng

Hứa hẹn, cam kết một cách công khai thưởng cho người thực hiện một công việc theo đúng yêu cầu của mình cũng là một giao dịch dân sự.

 

I/ Hứa thưởng là gì?

 

Điều 570 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

  1. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.”

Như vậy, hứa thưởng là cam kết công khai của một bên sẽ thực hiện nghĩa vụ trả thưởng nếu một bên khác đã thực hiện được những điều kiện do bên hứa thưởng đưa ra; những điều kiện này không trái đạo đức xã hội và không vi phạm điều cấm của luật

Đặc điểm pháp lý:

– Là một loại giao dịch dân sự – hành vi pháp lý đơn phương;

– Tính công khai, công việc khả thi;

– Không giới hạn về chủ thể tham gia, chỉ đưa ra một số quy ước/điều kiện nhất định;

– Các chủ thể tham gia thực hiện công việc hứa thưởng không bị bó buộc bởi một cam kết hay thoả thuận song phương nào.

 

II/ Quy định về hứa thưởng

 

1/ Nội dung hứa thưởng

– Đối tượng: công việc cụ thể, khả thi, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Bên hứa thưởng:

+ Cá nhân hoặc pháp nhân có đầy đủ năng lực chủ thể;

+ Nghĩa vụ phải tiếp nhận kết quả công việc mà người khác đã thực hiện xong, đúng với các điều kiện mà bên hứa thưởng đưa ra.

+ Có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng nếu chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc.

+ Bên hứa thưởng có thể tuyên bố về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc. Trong thời hạn đó, bên hứa thưởng có nghĩa vụ trả thưởng cho người thực hiện xong các điều kiện công việc đã nêu; hết thời hạn, bên hứa thưởng không buộc phải trả thưởng.

– Bên được trả thưởng:

+ Bên đã hoàn thành công việc mà bên hứa thưởng tuyên bố (trong thời hạn thực hiện công việc): sau khi thực hiện xong công việc, phải bàn giao lại cho bên hứa thưởng

+ Được quyền nhận phần thưởng do bên trả thưởng trả.

 

2/ Rút lại tuyên bố hứa thưởng

Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình.

Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng chỉ được thựa hiện khi:

– Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc. Nếu không có quy định về thời hạn bắt đầu thực hiện công việc, rút lại tuyên bố hứa thưởng được phải được thực hiện trước khi bên được nhận thưởng bắt đầu thực hiện công việc.

– Phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

 

3/ Trả thưởng

– Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.

– Trường hợp chỉ hứa thưởng một công việc và có một phần thưởng duy nhất. Nhiều người thực hiện công việc nhưng hành vi độc lập với nhau, người nào thực hiện xong trước, người đó được nhận thưởng. Nếu hoàn thành và bàn giao vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho tất cả mọi người.

– Trường hợp có có nhiều phần thưởng, người nào hoàn thành công việc đó đúng thời hạn sẽ được nhận một phần thưởng riêng.

– Nhiều người cùng hợp tác để thực hiện công việc thì sẽ được nhận chung phần thưởng, phần của mỗi người được tính dựa trên công sức đóng góp vào việc hoàn thành công việc.

 

4/ Thi có giải

Thi có giải là một hình thức hứa thưởng phổ biến hiện nay:

– Việc tổ chức các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học, kỹ thuật và các cuộc thi khác không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Người tổ chức các cuộc thi phải công bố điều kiện dự thi, thang điểm, các giải thưởng và mức thưởng của mỗi giải.

– Việc thay đổi điều kiện dự thi phải được thực hiện theo cách thức đã công bố trong một thời gian hợp lý trước khi diễn ra cuộc thi.

– Người đoạt giải có quyền yêu cầu người tổ chức thi trao giải thưởng đúng mức đã công bố.

2021-10-01T15:54:39+00:00 September 19th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|Comments Off on Hứa thưởng

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494