Thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân, tư vấn của hãng luật INCIP

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ nhất trong số các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự quyết định mọi vấn đề của doanh nghiệp một các nhanh chóng. Chế độ trách nhiệm vô hạn [...]

By | 2019-11-07T16:48:52+00:00 October 31st, 2019|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494