Thẩm quyền quyết định thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định hiện hành

Khi xem xét tính hợp pháp của các quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải xem xét yếu tố thẩm quyền, các quyết định ban hành trái thẩm quyền là bất hợp pháp và phải được hủy bỏ. Thẩm quyền quyết định thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định hiện hành như sau:

 

I/ Thẩm quyền quyết định thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định hiện hành

 

1/ Thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất

Thẩm quyền thu hồi đất được quy định tại điều 66 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

+ Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

– Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

 

2/ Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định hiện hành

– Căn cứ khoản 3 điều 71 Luật Đất đai năm 2013 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

– Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gồm:

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban;

+ Các thành viên gồm đại diện các cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư pháp, xây dựng cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

 

II/ Các quyết định thu hồi, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền

 

Việc ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất không đúng thẩm quyền mà pháp luật đã quy định là bất hợp pháp. Người dân khi nhận được các quyết định ban hành trái thẩm quyền có quyền khiếu nại, khiếu kiện yêu cầu hủy bỏ các quyết định trái pháp luật đã ban hành.

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494