Quy định về tách thửa đất

Việc tách thửa đất có thể do nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất hoặc do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất. Quy định về tách thửa đất:

 

I/ Quy định về tách thửa đất

 

Điều kiện thực hiện việc tách thửa đất:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp chưa có Giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận);

– Đất sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất;

– Về diện tích đất được tách thửa phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; trường hợp tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới (khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP);

– Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với đất.

 

II/ Hồ sơ, thủ tục tách thửa đất

 

1/ Hồ sơ tách thửa đất

– Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu);

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho bằng văn bản có công chứng/chứng thực (nếu tách thửa sang chủ sử dụng khác);

– Văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Hồ sơ kỹ thuật thửa đất;

– Đơn đăng ký biến động cho cả hai thửa đất (theo mẫu);

– Tờ khai thuế TNCN (theo mẫu) (nếu có);

– Giấy tờ chứng minh điều kiện được miễn thuế TNCN (nếu có) (ví dụ: tặng cho/chuyển nhượng giữa cha, mẹ với con hoặc trường hợp thửa đất duy nhất)

– Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu);

– Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp/phi nông nghiệp (theo mẫu);

– Biên lai thu thuế sử dụng đất sử dụng đất;

– Bản sao công chứng/chứng thực CMND/CCCD, Giấy chứng nhân kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của chủ sử dụng đất.

– Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ nếu người nộp hồ sơ không phải chủ sử dụng đất.

 

2/ Thủ tục tách thửa đất

– Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ – CP đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494