Phân biệt hứa thưởng và tặng cho có điều kiện

Tặng cho có điều kiện và hứa thưởng là hai loại giao dịch thường gặp trên thực tế và cũng dễ nhầm lẫn. Phân biệt hứa thưởng và tặng cho có điều kiện dựa vào các tiêu chí sau:

 

Tiêu chí Tặng cho có điều kiện Hứa thưởng
Định nghĩa – Là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

– Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

– Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Bản chất pháp lý Hợp đồng Hành vi pháp lý đơn phương
Chủ thể Gồm:

– Bên tặng cho

– Bên được tặng cho

Bên hứa thưởng
Đối tượng Tài sản Công việc
Thời điểm phát sinh hiệu lực – Đối với tài sản không phải đăng ký sở hữu: từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản không phải đăng ký thì có thể thỏa thuận thời điểm phát sinh hiệu lực giao dịch.

– Đối với tài sản phải đăng ký sở hữu: kể từ thời điểm đăng ký

Từ thời điểm bên hứa thưởng ấn định trong tuyên bố hứa thưởng; nếu không ấn định thời điểm thì hứa thưởng có hiệu lực kể từ khi tuyên bố hứa thưởng được đưa ra.

Lưu ý: việc trả thưởng không phải là thời điểm phát sinh hiệu lực của hứa thưởng mà đây chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ của bên hứa thưởng đối với bên đã hoàn thành công việc hứa thưởng.

Thứ tự thực hiện nghĩa vụ Thực hiện điều kiện tặng cho trước hoặc sau khi bàn giao tài sản tặng cho. – Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình.

– Thực hiện công việc hứa thưởng trước sau đó mới trả thưởng.

Tính đền bù Hợp đồng tặng cho không có tính đền bù Có thể có hoặc không vì công việc hứa thưởng có thể mang lại lợi ích vật chất cho bên hứa thưởng hoặc không.

 

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494