Công ty mẹ, công ty con

Công ty mẹ, công ty con là hình thức tổ chức nhóm công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.

 

I/ Thế nào là công ty mẹ, công ty con?

 

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

– Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

– Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

 

II/ Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con

 

1/ Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

– Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.

– Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì:

+ Công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

+ Người quản lý công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

+ Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 01% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

+ Trường hợp hoạt động kinh doanh do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại.

 

2/ Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty con

– Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau;

– Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới theo quy định pháp luật;

– Được công ty mẹ cấp vốn;

– Đối với công ty con do công ty mẹ giữ cổ phần, vốn góp: thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ thỏa thuận với công ty mẹ, không có nghĩa vụ thực hiện các mục tiêu chung của các công ty con khác;

– Công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ: thực hiện đầy đủ các quyết định của công ty mẹ về chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, phối hợp tổ với công ty mẹ và các công ty con khác.

– Công ty con phải cung cấp báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con; lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và giao dịch khác với công ty mẹ.

 

III/ Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

 

– Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;

+ Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;

+ Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.

– Người chịu trách nhiệm lập báo cáo của công ty mẹ sử dụng báo cáo của công ty con để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

– Báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ, công ty con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải được lưu giữ tại chi nhánh của công ty mẹ tại Việt Nam.

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494