Các trường hợp thu hồi đất và thẩm quyền thu hồi đất?

Đất đai là tài sản lớn của người dân. Việc thu hồi đất phải thực hiện theo điều kiện và trình tự mà pháp luật quy định. Các trường hợp thu hồi đất và thẩm quyền thu hồi đất như sau:

 

I/ Các trường hợp thu hồi đất và thẩm quyền thu hồi đất

 

1/ Các trường hợp thu hồi đất bao gồm:

– Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;

– Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

– Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

– Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

 

2/ Thẩm quyền thu hồi đất

a. Thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp tỉnh

– Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

– Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

b. Thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp huyện

– Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

– Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

* Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thì UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất.

 

II/ Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư

 

Các khoản mà người sử dụng đất có thể được hưởng khi bị thu hồi đất, gồm:

– Bồi thường về đất; chi phí đầu tư vào đất còn lại.

– Bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất thu hồi:

+ Nhà, công trình xây dựng;

+ Sân, đường;

+ Cây trồng, vật nuôi;

– Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất;

– Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn;

– Các khoản hỗ trợ:

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

+ Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

+ Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

+ Hỗ trợ khác.

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494