Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty hợp danh, tư vấn của hãng luật INCIP

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp khá đặc thù, do vừa có các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản cá nhân của mình, vừa có thành viên góp vốn chịu hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Gần như công [...]

By | 2019-11-07T16:49:21+00:00 October 31st, 2019|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494